Thursday, 27 December 2012

ayya kalyana vaalthu

!!! அய்யாவின் திருச்சரடு சேர்த்தல் வாழ்த்து !!!
மவுனி கலியாண மணவோலை வாழ்த்தலுக்கு
சிவனே குருவாகி திருமேனி முன்னடவா
அய்யாவும் நாராயணரும் அம்மை உமையவளும்
தெய்வார் தமககிறங்கி திருமுகூர்த்தம் செய்யவென்று
அண்டரோடு தேவர் அறியவே ஓலையிட்டு
கொண்டாடியின்பம் குளிர்ந்தநதி பாலது போல்
சீரனமக்கள் என்றும் தெய்வச்சான்றோர்களுக்கு
நாராயணர் தாமும் நல்ல முகூர்த்தமிட்டு
கன்னிக்களியாணம் கைபிடிக்க வேணுமென்று
மன்னனுக்கு யேற்றமதி மந்திரியும் தானறிய
இவனிவளாமென்று யினங்குறித்துப் பெண்பேசி
அவனறிய அலங்கார மிட்டனரே
கட்டுடைய பந்தலுக்குப் காலொன்பது நாட்டி
பட்டுமேல் கட்டியெனப் பந்தலிலே தான்வகுத்து
சில்விளக்கேற்றிச் சிறந்தபரி பூரணமாய்
நற்துதி கண்பாட நடசாலை யும் வருத்தி
சங்கீதம்பாட சகலகலையுந் தொனிக்க
மங்கள ஓசையிலே வாத்தியமும் தான்முளங்கக்
கிம்புருடாதி முதல் கின்னரிவா சித்துநிற்க
தம்பூறு வீணைசுரமண் டலம்முழங்கக்
கொலுகொலு வெனத்தெய்வார் குரவை முழங்கிநிற்க
மலமலென ஆவு நெய்யில் வாடா விளக்கெரிய
அழகு கொலுவிருக்க ஆலத்தியேந்திநிற்க
ஒழுகு காளாஞ்சி ஒருமித்து வந்துநிற்க
சத்திமுனி பத்திரத்தாள் சாயிச்சமாயிருக்க
இதனைப் பண்பும் யிதமுடனே செய்வார்கள்
பந்தலுக்குள்ளேபரிந்து யிருந்துயெல்லோரும்
கந்தனுக்கு நர்ச்சரடு கற்பிக்க வேணுமென்று
தாயாருடன் பிறந்த தம்மை மனைவருத்தி
காயாம்பூ மேனியனார் கட்டிலொன்று தான்கொடுக்க
அதிலே யிருமெனவும் அருகில வரிருக்க
சதிரான வார்த்தையொன்று தான் செவியி லுமூதி
கோப்புக் குண்டான குருமுறயைத் தான்கொடுத்து
மாப்பிள்ளையும் பெண்ணையும் வருவித்துப் பந்தலிலே
பரம ரகசியமாய் பலகைதனி லேயிருந்தி
அரகரா வென்று அம்மையுமையை தானினைந்து

சிவ சிவா வென்று திருச்சரடு சேர்த்தனரே
தவசி முனியுடனே தானெழுந்து வந்துநின்று
சீதனங்களான சிலவரிசை தான் கொடுத்து
மாதவனை நினைத்து வாழ்த்தினார் பாலர்தனை
சொந்தமாய் உங்களுக்குத் துவரையம் பதியெனவும்
தந்தோ மிலங்கைத் தளவாடம் உள்ளதெல்லாம்
பிள்ளைகளே யிந்த பெரும்புவியை ஆள்வதற்கும்
வெள்ளானை மீதேற விடைதந்தோம் உங்களுக்குத்
ஆனாலும் மக்களேநீர் ஆளுவிர் ராச்சியத்தை
வானோர் அறியவும்பால் வாழ்த்தினோம் நீர்வாழ
வாசவனும் தேவர்மறையவரும் தாம்வாழ
பேசரிய தெய்வார்கள் பெற்றமக்கள் தாம்வாழ
கன்னிமார் பெண்கள் பெற்ற கைச்சன்றோர் தாம்வாழ
அன்னை பத்திரத்தாள் அமுதருந்தி தான்வாழ
முக்கந்தன் வாழ முனிமார் கிளைவாழ
தக்கன் தலைதுணித்ததம்பிரான் தான்வாழ
மேலாக நீதிவிளங்கி மனுவாழ
லோகமுள்ளளவும் பொய்யருகி மெய்வாழ
நல்லோரும்வாழ நவில்வோரும் தான் வாழ
எல்லோரும் வாழயிருந்து நீடூழி வாழ்க!